Từ: 剽窃
Kí tự La Tinh: piāo qiè
Antonyms:

原创

(yuán chuàng)