คำ: 剽窃
พินอิน: piāo qiè
Antonyms:

原创

(yuán chuàng)