0
სიტყვა: 剽窃
პინიინი: piāo qiè
Antonyms:

原创

(yuán chuàng)