စာလုံး: 剽窃
ပင်းယင်း: piāo qiè
Antonyms:

原创

(yuán chuàng)