מילה: 剽窃
פין-יין: piāo qiè
Antonyms:

原创

(yuán chuàng)