Từ: 习惯
Kí tự La Tinh: xí guàn
Antonyms:

不惯

(bù guàn)