Từ: 习惯
Kí tự La Tinh: xí guàn
Antonyms:

不惯

(bù guàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.