Palavra: 习惯
Pinyin: xí guàn
Antonyms:

不惯

(bù guàn)