စာလုံး: 习惯
ပင်းယင်း: xí guàn
Antonyms:

不惯

(bù guàn)