Từ: 重音
Kí tự La Tinh: zhòng yīn
Antonyms:

輕音

(qīng yīn)