სიტყვა: 重音
პინიინი: zhòng yīn
Antonyms:

輕音

(qīng yīn)