Žodis: 重音
Pinyin: zhòng yīn
Antonyms:

輕音

(qīng yīn)