စာလုံး: 重音
ပင်းယင်း: zhòng yīn
Antonyms:

輕音

(qīng yīn)