Từ: 重量
Kí tự La Tinh: zhòng liáng
Antonyms:

輕量

(qīng liáng)