Paraula: 重量
Pinyin: zhòng liáng
Antonyms:

輕量

(qīng liáng)