სიტყვა: 重量
პინიინი: zhòng liáng
Antonyms:

輕量

(qīng liáng)