စာလုံး: 重量
ပင်းယင်း: zhòng liáng
Antonyms:

輕量

(qīng liáng)