Từ: 重利
Kí tự La Tinh: zhòng lì
Antonyms:

薄利

(báo lì)