0
शब्द: 重利
पिनयिन: zhòng lì
Antonyms:

薄利

(báo lì)