0
სიტყვა: 重利
პინიინი: zhòng lì
Antonyms:

薄利

(báo lì)