Từ: 輕快
Kí tự La Tinh: qīng kuài
Antonyms:

沉重

(chén zhòng)