სიტყვა: 輕快
პინიინი: qīng kuài
Antonyms:

沉重

(chén zhòng)