စာလုံး: 輕快
ပင်းယင်း: qīng kuài
Antonyms:

沉重

(chén zhòng)