Từ: 襤褸簟瓢
Kí tự La Tinh: lán lǚ diàn piáo
Antonyms:

鮮衣美食

(xiān yī měi shí)