शब्द: 襤褸簟瓢
पिनयिन: lán lǚ diàn piáo
Antonyms:

鮮衣美食

(xiān yī měi shí)