စာလုံး: 襤褸簟瓢
ပင်းယင်း: lán lǚ diàn piáo
Antonyms:

鮮衣美食

(xiān yī měi shí)