Từ: 盟國
Kí tự La Tinh: méng guó
Antonyms:

敵國

(dí guó)