စာလုံး: 盟國
ပင်းယင်း: méng guó
Antonyms:

敵國

(dí guó)