Beseda: 盟國
Pinyin: méng guó
Antonyms:

敵國

(dí guó)