Từ: 浩瀚
Kí tự La Tinh: hào hàn
Antonyms:

渺小

(miǎo xiǎo)