სიტყვა: 浩瀚
პინიინი: hào hàn
Antonyms:

渺小

(miǎo xiǎo)