शब्द: 浩瀚
पिनयिन: hào hàn
Antonyms:

渺小

(miǎo xiǎo)