စာလုံး: 浩瀚
ပင်းယင်း: hào hàn
Antonyms:

渺小

(miǎo xiǎo)