0
Từ: 毛遂自薦
Kí tự La Tinh: máo suì zì jiàn
Antonyms:

遁世逃名

(dùn shì táo míng)