စာလုံး: 毛遂自薦
ပင်းယင်း: máo suì zì jiàn
Antonyms:

遁世逃名

(dùn shì táo míng)