Từ: 手排
Kí tự La Tinh: shǒu pái
Antonyms:

自排

(zì pái)