სიტყვა: 手排
პინიინი: shǒu pái
Antonyms:

自排

(zì pái)