စာလုံး: 手排
ပင်းယင်း: shǒu pái
Antonyms:

自排

(zì pái)