Từ: 可恥
Kí tự La Tinh: kě chǐ
Antonyms:

光榮

(guāng róng)