სიტყვა: 可恥
პინიინი: kě chǐ
Antonyms:

光榮

(guāng róng)