စာလုံး: 可恥
ပင်းယင်း: kě chǐ
Antonyms:

光榮

(guāng róng)