Từ: 褒奖
Kí tự La Tinh: bǎo jiǎng
Antonyms:

处分

(chǔ fēn)