စာလုံး: 褒奖
ပင်းယင်း: bǎo jiǎng
Antonyms:

处分

(chǔ fēn)