Palavra: 褒奖
Pinyin: bǎo jiǎng
Antonyms:

处分

(chǔ fēn)