სიტყვა: 褒奖
პინიინი: bǎo jiǎng
Antonyms:

处分

(chǔ fēn)