Từ: 细节
Kí tự La Tinh: xì jié
Antonyms:

梗概

(gěng gài)