စာလုံး: 细节
ပင်းယင်း: xì jié
Antonyms:

梗概

(gěng gài)