Cuvânt: 细节
Pinyin: xì jié
Antonyms:

梗概

(gěng gài)