Từ: 才高行洁
Kí tự La Tinh: cái gāo xíng jié
Antonyms:

才疏学浅

(cái shū xué qiǎn)