Söz: 才高行洁
Pinyin: cái gāo xíng jié
Antonyms:

才疏学浅

(cái shū xué qiǎn)