စာလုံး: 才高行洁
ပင်းယင်း: cái gāo xíng jié
Antonyms:

才疏学浅

(cái shū xué qiǎn)